Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2019 Volume: 15 Issue: b
Title: Η συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και της οργανωσιακής επίδοσης των δημοτικών αθλητικών οργανισμών της Περιφέρειας Αττικής
Author: Μαρινάκη Ρ., Παπαϊωάννου Α., Κριεμάδης Θ., Τερτίπη Ν.
Pages: 13-32

Summary:

Οι πρωταρχικοί σκοποί αυτής της έρευνας ήταν: (α) να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο η οργανωσιακή κουλτούρα εφαρμόζεται στους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς της Περιφέρειας Αττικής, (β) να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στην οργανωσιακή κουλτούρα που εφαρμόζουν οι δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί και την οργανωσιακή τους επίδοση (καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ικανοποίηση των συμμετεχόντων στα αθλητικά προγράμματα και ικανοποίηση των εργαζομένων στα αθλητικά προγράμματα), και (γ) να διερευνηθεί η προβλεπτική ικανότητα των μεταβλητών της οργανωσιακής επίδοσης (καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ικανοποίηση των συμμετεχόντων στα αθλητικά προγράμματα και ικανοποίηση των εργαζομένων στα αθλητικά προγράμματα) ως προς την οργανωσιακή κουλτούρα των δημοτικών αθλητικών οργανισμών. Η έρευνα ήταν ποσοτική και χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, συσχέτιση Pearson και ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για να διερευνηθεί ο σκοπός της έρευνας. Ένα δείγμα 145 διοικητικών και τεχνικών διευθυντών από 37 δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς ερευνήθηκε χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ανέπτυξαν οι Sashkin και Rosenbach (1996). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η οργανωσιακή κουλτούρα εφαρμόζεται σε μέτριο βαθμό από τους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς. Επίσης, η παρούσα έρευνα υποστήριξε ότι υπήρχαν σημαντικές και θετικές συσχετίσεις μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και της οργανωσιακής επίδοσης των δημοτικών αθλητικών οργανισμών, ενώ ο συντελεστής προσδιορισμού (R2 ) ήταν 0.392, υποδεικνύοντας ότι αυτές οι μεταβλητές εξηγούσαν το 39% της διακύμανσης στην οργανωσιακή κουλτούρα. Η παρούσα έρευνα είναι χρήσιμη για την διεύρυνση της έννοιας της οργανωσιακής κουλτούρας στον αθλητικό τομέα. 

Λέξεις κλειδιά: οργανωσιακή κουλτούρα, οργανωσιακή επίδοση, δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί.

File: vol15 - Marinaki - b.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM