Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2018 Volume: 14 Issue: b
Title: Επαγγελματική ικανοποίηση και εργασιακή δέσμευση εκπαιδευτικών
Author: Καραγιάννη I.
Pages: 16-31

Summary:

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν α) να εξετάσει το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης και της εργασιακής δέσμευσης που βιώνουν εκπαιδευτικοί  και β) η μελέτη πιθανών διαφοροποιήσεων και σχέσεων ως προς την αντιλαμβανόμενη επαγγελματική ικανοποίηση και εργασιακή δέσμευση, αναφορικά με το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τη σχέση εργασίας και τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 135 εκπαιδευτικοί νησιωτικής περιοχής, από τους οποίους οι 49 ήταν άνδρες και οι 86 γυναίκες (Μ.Ο. ηλικίας 41.21 έτη, Τ.Α. ± 8.09 έτη). Για την διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Employee Satisfaction Inventory» (Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης) (Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 1997). Για την διερεύνηση της εργασιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών,  χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο UWES (Utrecht Work Engagement Scale) (Schaufeli & Bakker, 2003). Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε, ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν σχετικά υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσμευσης και είναι μέτρια ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Βρέθηκε ακόμα, ότι το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η σχέση εργασίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης, επηρεάζουν τόσο τα επίπεδα της εργασιακής δέσμευσης όσο και εκείνα της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Λέξεις κλειδιά:  επαγγελματική ικανοποίηση, εργασιακή δέσμευση, εκπαιδευτικοί.


File: Vol 14- Karagianni- b.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM