Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2018 Volume: 14 Issue: a
Title: Κίνητρα Συμμετοχής σε «Τυπική Παιδική Κατασκήνωση» και Αφοσίωση Κατασκηνωτών
Author: Σιώλος Π., Φιλίππου Φ.,Τσίτσκαρη Ε., Μαυρίδης Γ., Ρόκκα Στ.
Pages: 1-15

Summary:

Σκοπός της εργασίας ήταν: α. να εξετάσει τα κίνητρα συμμετοχής παιδιών μιας «τυπικής» κατασκήνωσης, β. να ερευνήσει αν το φύλο και η ηλικία διαφοροποιούν τα κίνητρα συμμετοχής, γ. να μελετήσει τη σημαντικότητα των κινήτρων στην πρόβλεψη της «αφοσίωσης» των κατασκηνωτών. Στην έρευνα συμμετείχαν 428 παιδιά, ηλικίας 11-16 ετών την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2016. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με τη χρήση των ερωτηματολογίων «κίνητρα συμμετοχής των Alexandris και Kouthouris (2005) ενώ η αφοσίωση αξιολογήθηκε μέσα από τέσσερις μεταβλητές (Μελιγδής, 2006). Πραγματοποιήθηκαν οι στατιστικές αναλύσεις: Παραγοντική ανάλυση, Έλεγχος εσωτερικής συνοχής, Ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, T-test για ανεξάρτητα δείγματα και One-Way Anova. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας: επιβεβαιώθηκε η δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, η εσωτερική συνοχή ήταν ικανοποιητική αφού το α του Cronbach βρέθηκε να έχει τιμές <.60 για όλους τους παράγοντες, οι παράγοντες «Δημιουργία καινούργιων φίλων», «Διαβίωση στη φύση» και «Συμμετοχή σε κατασκηνωτικές και αθλητικές δραστηριότητες» συγκέντρωσαν τους υψηλότερους μέσους όρους, τα κορίτσια συμμετέχουν κυρίως για να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες και να συναντήσουν παλιούς φίλους ενώ τα αγόρια γιατί βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κατασκηνωτές συμμετέχουν στην κατασκήνωση για να συναντήσουν παλιούς φίλους και για να νιώσουν ανεξάρτητοι. Ο πλέον ισχυρός παράγοντας στην πρόβλεψη της αφοσίωσης είναι ο παράγοντας «συμμετοχή σε κατασκηνωτικές και αθλητικές δραστηριότητες». Εν κατακλείδι, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η κατασκήνωση λειτουργεί ως τόπος κοινωνικοποίησης των κατασκηνωτών και ότι το φύλο και η ηλικία αποβαίνουν παράγοντες διαφοροποίησης των κινήτρων συμμετοχής.  Ο πλέον ισχυρός παράγοντας στην πρόβλεψη της αφοσίωσης είναι ο παράγοντας «συμμετοχή σε κατασκηνωτικές και αθλητικές δραστηριότητες».

Λέξεις κλειδιά: κίνητρα συμμετοχής, κατασκηνωτικές δραστηριότητες, διαβίωση στη φύση

File: Vol 14- Siolos- a.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM