Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2018 Volume: 13 Issue: a
Title: Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών στα ιδιωτικά γυμναστήρια του δήμου Κομοτηνής
Author: Χατζόπουλος Γ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Κουθούρης Χ., Λάιος Α.
Pages: 1-19

Summary:

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια της Κομοτηνής στους πελάτες τους. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί διάφοροι ορισμοί όπως: «η ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία έχουν σχέση με την ικανότητά του να ικανοποιεί άμεσα ή έμμεση ανάγκη» (ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2000 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο). Το βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών αποτελεί το άυλο μη χειροπιαστό στοιχείο. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις υπηρεσίας να διαφέρουν από τα υλικά αγαθά είναι το Απροσδιόριστο, το Αδιαίρετο, η αδυναμία Συντήρησης και η Ετερογένεια. Επομένως για τον πλήρη προσδιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών των Alexandris, Douka και Balaska (2012), συγκεντρώθηκαν 324 ερωτηματολόγια από διάφορα γυμναστήρια της πόλης. Με  χρήση της περιγραφικής στατιστικής υπολογίστηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών των κέντρων άσκησης. Επιπλέον έγινε ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν ανεξάρτητο παράγοντα, όπως το επάγγελμα, η χρονική ζώνη επίσκεψης στο γυμναστήριο, ο λόγος εγγραφής στο γυμναστήριο, η εκπαίδευση, οι ώρες παραμονής στο γυμναστήριο, η συχνότητα που γυμνάζονται την εβδομάδα, η ηλικία, και η οικογενειακή κατάσταση, σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συνολική ποιότητα υπηρεσιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συνολική ποιότητα υπηρεσιών και το φύλο. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως η ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν τα γυμναστήρια της Κομοτηνής είναι πολύ υψηλή. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών των γυμναστηρίων της περιοχής μελέτης.

Λέξεις κλειδιά: ποιότητα υπηρεσιών, γυμναστήρια, αθλούμενοι, δημογραφικά


File: Vol13 - Chatzopoulos - a.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM