Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2017 Volume: 12 Issue: c
Title: Δεξιότητες απασχολησιμότητας αποφοίτων: οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των εργοδοτών αθλητισμού και αναψυχής στην Ελλάδα
Author: Τσαλούχου Ε., Τσίτσκαρη Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Κουθούρης Χ., Γούδας Μ.
Pages: 34-59

Summary:

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τις απόψεις ατόμων που εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόσληψης πτυχιούχων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) σχετικά με τις δεξιότητες που θεωρούν ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν και αυτών που, κατά τη γνώμη τους, θα έπρεπε να διαθέτουν. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 193 εργοδότες διαφόρων κλάδων απασχόλησης αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου Survey of the Employability Skills Needed in the Workforce (Robinson, 2006), το οποίο μέσα από 10 παράγοντες και 50 μεταβλητές διεξοδικά κατέγραψε τις απόψεις των εργοδοτών. Εφαρμόστηκαν paired sample t-tests προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανές στατιστικές διαφορές στις αξιολογήσεις των Ελλήνων εργοδοτών αναφορικά με τις δεξιότητες που οι απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. διαθέτουν και θα έπρεπε να διαθέτουν. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν και στις 50 μεταβλητές/ δεξιότητες, στοιχείο που πρέπει να προβληματίσει όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαίδευση, πρόσληψη και διαχείριση του προσωπικού αθλητικών οργανισμών (ΑΕΙ, εργοδοσία, υπευθύνους αθλητικών οργανισμών).

Λέξεις κλειδιά: δεξιότητες απασχολησιμότητας, εργοδότης αθλητισμού και αναψυχής


File: Vol12 - Tsalouchou - c.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM