Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2014 Volume: 8 Issue: c
Title: Διερεύνηση κινήτρων συμμετοχής σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας
Author: Ντάκουρης Β., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ., Τσίτσκαρη Ε.
Pages: 50-73

Summary:

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των κινήτρων συμμετοχής που έχουν οι συμμετέχοντες σε υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής σε Εθνικό Δρυμό. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 201 συμμετέχοντες σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής που έλαβαν χώρα στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας τους μήνες Μαρτίου και Απριλίου του 2013. Στην έρευνα συμμετείχαν 111 άνδρες (55,2%) και 90 γυναίκες (44,8%), χωρισμένοι σε πέντε ηλικιακές ομάδες (<19, 20-29, 30-39, 40-49 και 50>). Για την αξιολόγηση των κινήτρων χρησιμοποιήθηκαν 38 μεταβλητές της κλίμακας Προτίμησης της Αναψυχικής Εμπειρίας (Recreation Experience Preference - REP) του Driver και των συνεργατών του (Driver, 1983; Driver & Knopf, 1977; Driver & Tocher, 1970; Driver, Tinsley & Manfredo, 1991; Manfredo, Driver & Tarrant, 1996). Από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση προέκυψαν 9 παράγοντες: α) επίδειξης, β) άσκησης, γ) ρίσκου, δ) φυγής, ε) κοινωνικοποίησης, στ) επαφής με την οικογένεια, ζ) επαφής με τη φύση, η) βελτίωσης, και θ) χαλάρωσης. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων μόνο για τους παράγοντες κινητοποίησης «επίδειξη», «φυγή» και «επαφή με την φύση». Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα παρουσιάστηκαν μόνο στην αξιολόγηση των παραγόντων «επαφή με την οικογένεια» και «επαφή με την φύση». Συμπερασματικά, οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό δασικής αναψυχής δεν θα πρέπει γενικά να διαφοροποιούν σημαντικά τις προσφερόμενες ευκαιρίες και υπηρεσίες για αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, την ηλικία, καθώς τα κίνητρα συμμετοχής δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά.

 Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, κλίμακα REP, δασική αναψυχή, αθλητισμός αναψυχής.


File: Vol8 - Dakouris - c.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM