Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2014 Volume: 8 Issue: b
Title: Αντιλαμβανόμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων σε προγράμματα χορού
Author: Ρόζου Ε., Χασιώτου Α., Ματσούκα Ο., Δούμα Ε., Υφαντή Μ., Κωνσταντίου Π.
Pages: 27-49

Summary:

Ο χορός ως κινητική δραστηριότητα αναψυχής έχει εδώ και πολλά χρόνια βρει την θέση του στην φυσική αγωγή και την άθληση. Παρόλο που, οι υπηρεσίες αξιολογούνται από τους πελάτες, η ποιότητα μπορεί να επηρεαστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σχέσης μεταξύ του καταναλωτή και ενός οργανισμού υπηρεσιών. Στην προσπάθεια διερεύνησης του συγκεκριμένου προβληματισμού δόθηκε και συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο από 125 άτομα διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών, τα οποία συμμετείχαν σε προγράμματα χορού που παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Χρησιμοποιώντας τη στατιστική μέθοδο ανάλυσης δεδομένων, SPSS για windows, διαπιστώθηκε πως η πλειοψηφία των χορευτών σε ιδιωτικούς φορείς (63%) και συγκεκριμένα σε σχολές χορού και γυμναστήρια εξέφρασαν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό ποσοστό (42%) ανδρών και γυναικών ηλικίας 25-35 αναφέρει πως, ο υλικός εξοπλισμός, οι αίθουσες διδασκαλίας, και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χορού στους δημόσιους οργανισμούς, δεν είναι κατάλληλες και χρήζουν άμεσης βελτίωσης και ανανέωσης. Όσον αφορά τα προγράμματα, χαρακτηρίζονται αξιόπιστα με καλά σχεδιασμένο περιεχόμενο και οι υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων, φαίνονται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και να έχουν επαρκή γνώση του αντικειμένου. Συμπερασματικά, προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες που, θα βοηθήσουν στη σωστή αξιολόγηση των αναγκών των διαφόρων κοινωνικών ομάδων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες χορού και θα υπογραμμίσουν τις προτεραιότητες που θα πρέπει να δοθούν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εφόσον η ποιότητα θα πρέπει να αποτελεί κοινό γνώμονα των εκάστοτε επιχειρήσεων. Κρίνεται αναγκαία μία συστηματική ενημέρωση για τα οφέλη της συμμετοχής σε προγράμματα αναψυχής μέσω του χορού, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες.

Λέξεις κλειδιά: χορευτές, αναψυχή, χοροδιδάσκαλος.


File: Vol8 - Rozou - b.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM