Αρχική Σελίδα Οδηγίες προς τους συγγραφείς Θεματολογία Εγγραφή Επικοινωνία
 
 
Περιεχόμενα
    Template 
    Τεύχος: 
           (a)
    2019 
    Τεύχος:15 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2018 
    Τεύχος:13 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:14 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2017 
    Τεύχος:11 
           (a)
           (b)
           (c)
    Τεύχος:12 
           (a)
           (b)
           (c)
    2016 
    Τεύχος:10 
           (a)
           (b)
           (c)
    2015 
    Τεύχος:9 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2014 
    Τεύχος:8 
           (a)
           (b)
           (c)
    2012 
    Τεύχος:6 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:7 
           (a)
           (b)
    2011 
    Τεύχος:4 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:5 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2010 
    Τεύχος:2 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    Τεύχος:3 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
    2009 
    Τεύχος:1 
           (a)
           (b)
           (c)
           (d)
Year: 2012 Volume: 6 Issue: b
Title: Διερεύνηση παραγόντων που αφορούν στην εκπαίδευση ατόμων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα της ποδηλασίας αναψυχής
Author: Καρακώστα Κωνσταντίνα, Κουθούρης Χαρίλαος, Ζαφειρούδη Αγλαΐα
Pages: 18-35

Summary:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης ατόμων συμμετεχόντων στην ποδηλασία αναψυχής και η διερεύνηση διαφορών λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 252 άτομα, (69.8% άνδρες και 30.2% γυναίκες) ηλικίας από 16 έως 65 ετών. Για την καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης των ποδηλατών χρησιμοποιήθηκε το έγκυρο όργανο των Arup και συνεργατών (2005) με πέντε παράγοντες: α) χρήση ενδυμασίας διακριτότητας, β) χρήση κράνους, γ) γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δ) συμμόρφωση με τον κώδικα και ε) δικαιώματα και υποχρεώσεις ποδηλάτη. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές λόγω του διαφορετικού φύλου στον παράγοντα ‘χρήση ενδυμασίας διακριτότητας’ (t(153)=5.68, p<.001) όπου οι άνδρες σημείωσαν μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες των γυναικών και στον παράγοντα ‘συμμόρφωση με τον κώδικα’ (t(148)=-2.30, p<.05) όπου αντίθετα οι γυναίκες σημείωσαν μεγαλύτερες τιμές από τους άνδρες. Σημαντικά στατιστικές διαφορές σημειώθηκαν επίσης μεταξύ όλων των ομάδων ποδηλατών με διαφορετική ηλικία στους παράγοντες ‘χρήση ενδυμασίας διακριτότητας’ (F(3.24)=4.82, p<.05), ‘χρήση κράνους’ (F(3.24)=3.36, p<.05) και ‘γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας’ (F(3.24)=2.97, p<.05). Επιπλέον ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων της εκπαίδευσης υποστήριξε υψηλά θετικές συσχετίσεις. Συμπερασματικά, η εργασία εντόπισε την ανάγκη βελτίωσης της ποδηλατικής εκπαίδευσης και παιδείας των ατόμων που κινούνται στον αστικό ιστό, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές οδικό πλαίσιο μετακίνησης των ποδηλατών στις ελληνικές πόλεις.

Λέξεις κλειδιά: ποδηλατική παιδεία, ποδηλασία αναψυχής, αστικός ιστός


File: Vol6 - Karakosta - b.pdf
 
     
Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής JSTaR     Copyright 2009 © 2019    ISSN: 1792-1686
Hosting by NOVACOM